Όροι υλοποίησης

 • ­Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής παρέχονται δια ζώσης σε αίθουσες αδειοδοτημένων δομών. Σε ειδικές περιστάσεις μπορούν να υλοποιηθούν εξ’ αποστάσεως μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Συμβουλευτικής ΟΣΣ του παρόχου κατάρτισης.
 • ­Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά.
 • ­Οι συνεδρίες συμβουλευτικής ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την 22:00 ώρα.Δεν επιτρέπεται συμβουλευτική τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
 • ­O ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει, κατά την πρώτη συνεδρία συμβουλευτικής το απογραφικό δελτίο εισόδου στην Πράξη για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997, Ν. 4314/2014(άρθρο 54Α) και Ν.4403/2016 (άρθρο 14).
 • ­Τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 150 ωρών και η μέθοδος υλοποίησης τους αφορά σε δια ζώσης κατάρτιση σε αίθουσες αδειοδοτημένων δομών.
 • ­Σε ειδικές περιστάσεις τότε μπορούν να υλοποιηθούν εξ’ αποστάσεως μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης με την χρήση Ολοκληρωμένο Συστήματος Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) του παρόχου κατάρτισης.
 • ­Η επιλογή της εκπαιδευτικής μεθόδου υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης θα αποφασίζεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Οι ωφελούμενοι δεν διατηρούν δικαίωμα επιλογής της εκπαιδευτικής μεθόδου υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • ­Στην περίπτωση που επιλεχθεί η μέθοδος εξ’ αποστάσεως κατάρτισης και εφόσον ο ωφελούμενος δεν έχει αποδεδειγμένα πρόσβαση στα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα, όπως Η/Υ ή/και σε τεχνολογίες διαδικτύου, ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να διευκολύνει την συμμετοχή του καταρτιζόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία με την παροχή της δυνατότητας στον τελευταίο να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της αδειοδοτημένης δομής κατάρτισης.
 • ­Στους ωφελούμενους θα δοθεί από τον Πάροχο Κατάρτισης συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό. Το εκπαιδευτικό υλικό θα συνοδεύεται από φάκελο καταρτιζομένου, μπλοκ σημειώσεων και στυλό, τα οποία θα διατεθούν σε κάθε ωφελούμενο. Στα προγράμματα που θα υλοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης ο Πάροχος Κατάρτισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το απαιτούμενο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους καταρτιζόμενους μέσω του Υποσυστήματος Τηλεκατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα χρησιμοποιήσει ο Πάροχος Κατάρτισης.
 • ­Η συνολική ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.
 • ­Η καταληκτική ώρα της θεωρητικής κατάρτισης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 22:00 μμ.
 • ­Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση θεωρητικής κατάρτισης τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
 • ­Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες και πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης. Επιτρέπεται η διαλειμματική υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και η υλοποίηση της το Σάββατο αναλόγως και πάλι του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
 • ­Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής σε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.
 • ­Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση.
 • ­Οι εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική εξέταση) θα διενεργούνται υποχρεωτικά στις πόλεις όπου υλοποιήθηκαν τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης. Η επαναληπτική εξέταση δεν διενεργείται υποχρεωτικά στην πόλη όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης αλλά δύναται να διενεργηθεί στην διοικητική πρωτεύουσα της Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης.
 • ­Στην περίπτωση που για τις εξετάσεις πιστοποίησης επιλεχθεί η μέθοδος της εξ’ αποστάσεως εξέτασης (teleproctoring) και εφόσον ο ωφελούμενος δεν έχει αποδεδειγμένα πρόσβαση στα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα, όπως Η/Υ ή/και σε τεχνολογίες διαδικτύου, ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να διευκολύνει την συμμετοχή του καταρτιζόμενου στην εξεταστική διαδικασία με την παροχή της δυνατότητας στον τελευταίο να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού αδειοδοτημένης εξεταστικής δομής.
 • ­Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικώς τον τίτλο του θεματικού αντικειμένου για το οποίο διενεργήθηκαν εξετάσεις, ημερομηνία εξέτασης, ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα.
 • ­Στην περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική ή επανεξέταση) χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης. Επίσης δεν θα του χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης θεωρητικής κατάρτισης και δεν θα μπορεί να συνεχίσει στην πρακτική άσκηση.
 • ­Η πρακτική άσκηση θα υλοποιείται σε θέσεις πρακτικής άσκησης επιχειρήσεων, που είναι συναφείς με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.
 • ­Ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει, κατά την τελευταία ημέρα της πρακτικής άσκησης του, το απογραφικό δελτίο εξόδου από την Πράξη για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους απότις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις τουΕυρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997, Ν. 4314/2014 (άρθρο 54Α) και Ν.4403/2016 (άρθρο 14).
 • ­Σημειώνεται ότι ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου ακόμη και στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής του στη Πράξη προ της ολοκλήρωσής της, είτε λόγω υπέρβασης των ορίων απουσιών του, είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησής του.
 • ­Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων και για την θεωρητική κατάρτιση και για την πρακτική άσκηση αντίστοιχα ανέρχεται μέχρι του ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος (δηλαδή μέχρι 15 ώρες για την θεωρητική κατάρτιση και μέχρι 15 ώρες για την πρακτική άσκηση).
 • ­Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων αυξάνεται στο 20% (δηλαδή μέχρι 30 ώρες για την θεωρητική κατάρτιση και μέχρι 30 ώρες για την πρακτική άσκηση), εάν συμμετέχουν:
 • άτομα με αναπηρίες, εφόσον προσκομισθεί από τον ωφελούμενο Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ,
 • καταρτιζόμενοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησηςτης θεωρητικής και πρακτικής άσκησης έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε ή γνωμάτευση διευθυντή κλινικής νοσοκομείου με την οποία συνίσταται να παραμείνει κλινήρης),
 • εγκυμονούσες γυναίκες και γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζουν εγκαίρως αντίστοιχο αποδεικτικό από δημόσιο φορέα.

Το εκπαιδευτικό επίδομα που χορηγείται τόσο για την θεωρητική κατάρτιση όσο και για την πρακτική άσκηση υπολογίζεται στη βάση των πραγματοποιηθεισών από τον καταρτιζόμενο ωρών θεωρητικής κατάρτισης – πρακτικής άσκησης και χορηγείται υπό την προϋπόθεση επαρκούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων, ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα υπογράψει ο ωφελούμενος και θα δεσμεύεται από αυτό.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης (συμβουλευτική-θεωρητική κατάρτιση-πιστοποίηση) θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα κατάρτισης και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών πρακτικής άσκησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Προϋπόθεση της καταβολής των εκπαιδευτικών επιδομάτων της θεωρητικής κατάρτισης είναι:

 • η συμμετοχή και ολοκλήρωση των προβλεπομένων συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • συμμετοχή και ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης
 • συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης

Προϋπόθεση της καταβολής των εκπαιδευτικών επιδομάτων της πρακτικής άσκησης είναι η συμμετοχή και ολοκλήρωση του προγράμματος πρακτικής άσκησης.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται συνολικά για κάθε καταρτιζόμενο σε 750,00 (150 ώρες X 5 €/ώρα). 

Το επίδομα πρακτικής άσκησης ανέρχεται συνολικά για κάθε καταρτιζόμενο σε 750,00 (150 ώρες X 5 €/ώρα). 

Η καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων θα γίνεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου τον οποίο έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο έργο.

Footer Image