ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 16162/28.11.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ε’ κύκλος) για την συμμετοχή σε ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και σχετικά με την απόδειξη του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος (ατομικό ή οικογενειακό) ο υποψήφιος ωφελούμενος θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος (ατομικό ή οικογενειακό) του φορολογικού έτους 2022 και όχι του έτους 2021.

Footer Image