Γενικά

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν όπως ειπώθηκε στην παράγραφο 1 της παρούσας υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης σε 600 ωφελούμενους ανέργους/ες νέους/ες εγγεγραμμένους στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ), περιλαμβανομένων των νέων πτυχιούχων και των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση σε εκείνους οι οποίοι είναι χαμηλής εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα:

α) Επαγγελματική συμβουλευτική, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις, που περιλαμβάνουν συνολικά πέντε (5) ατομικές συνεδρίες.

β) Προγράμματα κατάρτισης* σε επαγγελματικές δεξιότητες, συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα (150) ωρών στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

Α/Α

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης

1

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων,

2

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (γενικό και με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμων, στον τομέα κρέατος),

3

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου (γενικό και με εξειδικεύσεις σε αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμου, τομέα φαρμάκου, τομέα αλουμινίου),

4

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce,

5

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing,

6

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism),

*αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων κατάρτισης τίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας

γ) Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.

δ) Πρακτική άσκηση διάρκειας εκατό πενήντα (150) ωρών, που αφορά την τοποθέτηση των ωφελούμενων, κατόπιν διαδικασίας σύζευξης, σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε θέση με αντικείμενο συναφές με το θεματικό αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης. 

Επαγγελματική Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχονται στον ωφελούμενο μέσω εξειδικευμένων στελεχών / συμβούλων έχουν ως στόχο την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής περιλαμβάνουν πέντε (5) ατομικές συνεδρίες οργανωμένες σε 4 φάσεις, όπως περιγράφονται κατωτέρω: 

ΣΤΑΔΙΟ 1: Υποδοχή – καταγραφή ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών σκοπιμότητα ενέργειας (1 συνεδρία)

Το αρχικό αυτό στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας έχει ως στόχο την αρχική υποδοχή και καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των επιλεχθέντων ωφελούμενων, την αναλυτική διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων τους, και τη διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου/ης, ώστε η συνέχεια της συμβουλευτικής διαδικασίας να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σε αυτές.

ΣΤΑΔΙΟ 2: Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός (1 συνεδρία)

Με το συγκεκριμένο στάδιο επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν τον ωφελούμενο/η, ενθαρρύνεται η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Ο σύμβουλος εκθέτει όλες τις προοπτικές που ανοίγονται στο συμβουλευόμενο, του παρέχει συγκεκριμένη πληροφόρηση για την αγορά εργασίας, τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές τάσεις και επιλογές, και τον προκαλεί να αναγνωρίσει τις ασυμβατότητες που συχνά προκύπτουν ανάμεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται και τις ιδέες που ο ίδιος έχει σχηματίσει για την εργασία. Ο συμβουλευόμενος θα κληθεί να διερευνήσει και να αξιολογήσει τους εξής παράγοντες:

 • τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του
 • ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες (ευκαιρίες, προσφορά εργασίας, περιοχή κ.τ.λ.)
 • την ανάπτυξη μιας ειλικρινούς επιχειρηματολογίας για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες παραγόντων.

ΣΤΑΔΙΟ 3: Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης (1 συνεδρία)

Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την (επαν)ένταξη του στην οικονομική ζωή.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο στάδιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στοχεύει στην:

 • καλλιέργεια και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • διερεύνηση των ικανοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων ώστε κάθε άτομο να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει μία αντικειμενική ρεαλιστική θεώρηση του εαυτού του σε σχέση με τον επαγγελματικό χώρο
 • κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας και των απαιτήσεων της
 • αυτογνωσία και η γνώση του εργασιακού χώρου η οποία προετοιμάζει κάθε άτομο για την ένταξη του και την παραμονή του σε αυτόν
 • προετοιμασία ώστε ο ωφελούμενος να μπορεί να ενταχθεί σε επόμενες ενέργειες του έργου με απώτερο στόχο την ένταξη του στην αγορά εργασίας
 • επαναπροσανατολισμό και συμβουλευτική σταδιοδρομίας στα άτομα που έχουν ήδη κάνει μία πρώτη επαγγελματική επιλογή.

ΣΤΑΔΙΟ 4: Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης (2 συνεδρίες)

Το στάδιο αυτό, για το οποίο προβλέπονται δύο (2) συνεδρίες, αποσκοπεί στο να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να διαμορφώσει τις προοπτικές για την επαγγελματική του πορεία. Στο πλαίσιο αυτό - και ως συνέχεια των προηγούμενων σταδίων - το εν λόγω στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα οδηγήσουν τους συμβουλευόμενους στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.

Η προετοιμασία και διαμόρφωση ατομικού σχεδίου ένταξης κάθε ωφελούμενου θα γίνει χρησιμοποιώντας ψυχομετρικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, depth interview και tests), για τη σκιαγράφηση του προφίλ κάθε ωφελουμένου, με σκοπό:

 • τη διάγνωση υφιστάμενων δεξιοτήτων και του βαθμού απασχολησιμότητας (καταγραφή και αξιολόγηση των ικανοτήτων, προσόντων και δεξιοτήτων του κάθε ωφελουμένου)
 • τη διερεύνηση της ικανότητας προσαρμογής του ωφελούμενου στα δεδομένα της αγοράς
 • τον προσδιορισμό του επιπέδου ετοιμότητας για άμεση τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης
 • τη διάγνωση των αναγκών για ένταξη στις επόμενες ενέργειες του έργου, με βάση το μορφωτικό του επίπεδο και την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, τις εκπαιδευτικές και εργασιακές του ανάγκες και προφίλ, τις προσδοκίες και επιθυμίες του, τους επαγγελματικούς και προσωπικούς του στόχους

 

Τα δεδομένα που θα προκύψουν σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας, θα αποτελέσουν τα κριτήρια για την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Ένταξης (κοινωνικής και εργασιακής), σύμφωνα με το οποίο ο κάθε ωφελούμενος θα ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης και θα επιλέξει επιθυμητή θέση πρακτικής άσκησης.

 

Όλα τα στάδια και οι ενέργειες συμβουλευτικής (συνεδρίες) θα υλοποιηθούν προ της έναρξης της κατάρτισης και των υπολοίπων δράσεων του έργου (πιστοποίηση-πρακτική άσκηση).

Θεωρητική Κατάρτιση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 150 ωρών, είναι τα εξής:

Α/Α

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης

1

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων,

2

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (γενικό και με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμων, στον τομέα κρέατος),

3

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου (γενικό και με εξειδικεύσεις σε αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμου, τομέα φαρμάκου, τομέα αλουμινίου),

4

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce,

5

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing,

6

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism),

 

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς και η κατανομή των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι η ακόλουθη*:

 

Π.Ε.

Αριθμός ωφελουμένων

Αριθμός προγραμμάτων

Αντικείμενα κατάρτισης και κατανομή ανά Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

Κέρκυρας

 

 

 

 

 

 

300

 

2

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

 

2

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

 

2

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

 

2

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce

 

2

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

 

2

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης πελατών και ανάδειξης τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζακύνθου

 

 

 

 

 

 

 

120

 

1

 

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

1

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

1

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

1

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce

1

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

1

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης πελατών και ανάδειξης τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

6

 

 

 

 

 

Κεφαλονιάς

 

 

 

 

100

 

1

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

1

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

1

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

1

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης πελατών και ανάδειξης τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)

 

Ιθάκης

 

10

 

1

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

 

5

 

 

 

 

 

Λευκάδας

 

 

 

 

70

 

1

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

 

1

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

 

 

1

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

1

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

 

4

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

600

 

27

 

 

Ο ωφελούμενος θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα με σειρά προτίμησης κατά την υποβολή της αίτησής του από τα προσφερόμενα ανά Περιφερειακή Ενότητα ωστόσο θα συμμετάσχει στην παρακολούθηση ενός μόνο απ’ αυτά. Η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του υποψηφίου σε συνδυασμό με τις εκροές της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης αλλά και με την γεωγραφική κατανομή των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης σε αίθουσες διδασκαλίας και θα περιλαμβάνει ευρεία χρήση συμμετοχικών παιδαγωγικών τεχνικών, κατάλληλες για ενηλίκους, όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων (role playing) ή προσομοιώσεων πραγματικών επαγγελματικών περιστάσεων, εκπόνηση εργασιών (project-based learning), ομαδοσυνεργατική μάθηση κ.ά., με σκοπό την ανάπτυξη κρίσιμων επαγγελματικών οριζόντιων δεξιοτήτων.

Σε ειδικές περιστάσεις τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιηθούν εξ’ αποστάσεως μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης με την χρήση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) του παρόχου κατάρτισης.

*Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων. Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς και ενδεχόμενη ανακατανομή των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης ανά Περιφερειακή Ενότητα τελεί υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Την πιστοποίηση θα διενεργήσει Φορέας Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και είναι διαπιστευμένος, από Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς, να χορηγεί πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες των Προγραμμάτων Κατάρτισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση.

Σε ειδικές περιστάσεις οι εξετάσεις πιστοποίησης δύνανται να υλοποιηθούν και με την εξ’ αποστάσεως μεθοδο με on line επιτήρηση (teleproctoring) υπό την προϋπόθεση ότι ο Φορέας Πιστοποίησης που θα τις διενεργήσει έχει απόφαση έγκρισης του teleproctoring από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης της παρούσας Πρόκλησης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν και εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

α/α

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Σχήμα Πιστοποίησης που συνδέεται με το Πρόγραμμα Κατάρτισης

Κατάσταση

Διαπίστευσης

1

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Στελέχη διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων

Διαπιστευμένο κατά το

πρότυπο ISO 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ

2

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (γενικό και με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμων, στον τομέα κρέατος)

 

Στελέχη διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

Διαπιστευμένο

κατά το πρότυπο ISO

17024 ή ΕΟΠΠΕΠ

3

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου (γενικό και με εξειδικεύσεις σε αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμου, τομέα φαρμάκου, τομέα αλουμινίου)

Πωλητές - Στελέχη Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου

Διαπιστευμένο

κατά το πρότυπο ISO

17024 ή ΕΟΠΠΕΠ

4

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce

Ειδικοί Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

(E-Commerce)

Διαπιστευμένο

κατά το πρότυπο ISO

17024 ή ΕΟΠΠΕΠ

5

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

Ειδικοί συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας –

social media marketing

Διαπιστευμένο

κατά το πρότυπο ISO

17024 ή ΕΟΠΠΕΠ

6

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)

Υπάλληλος υποδοχής/εξυπηρέτησης

πελατών για ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)

Διαπιστευμένο

κατά το πρότυπο ISO

17024 ή ΕΟΠΠΕΠ

 

Ο ωφελούμενος θα πιστοποιηθεί σε ένα μόνο σχήμα πιστοποίησης το οποίο συνδέεται και είναι συναφές με το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης που παρακολούθησε.  

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση, διάρκειας 150 ωρών, θα υλοποιείται σε θέσεις πρακτικής άσκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα των οποίων η δραστηριότητα και λειτουργία βρίσκεται σε συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο/ειδικότητα της κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.

Η προσέγγιση και εξεύρεση των επιχειρήσεων για την τοποθέτηση των ωφελουμένων για την πρακτική τους άσκηση και η σύζευξη ωφελούμενου-επιχείρησης θα γίνεται από τον Ανάδοχο Κατάρτισης, μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλες τις επιχειρήσεις που θα καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων.

Ειδικότερα για την σύζευξη ωφελούμενου/επιχείρησης αυτή θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους:

Α) Την έδρα λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να συμπίπτει με τον τόπο κατοικίας του ωφελούμενου, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Β) Το αντικείμενο λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να είναι συναφές με το θεματικό αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.  

Γ) Τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης της επιχείρησης αναφορικά με την τηρούμενη αναλογία εργαζόμενου/καταρτιζόμενου.

Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα υπάρχει Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης/εργασιακός  υπεύθυνος, ο οποίος θα είναι στέλεχος της επιχείρησης και θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.  
Footer Image