‘Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 1. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι μιας εκ των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 3. Δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης επιλογής ωφελουμένων.
 4. Σημειώνεται ότι οι άνεργοι, που θα συμμετέχουν στην δράση, θα πρέπει να είναι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (συμβουλευτική, θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση). 

  Ό έλεγχος της ιδιότητας του ανέργου θα γίνεται σε τέσσερα (4) χρονικά σημεία: 

  I. Κατά την αίτηση του ωφελουμένου και αξιολόγησή της

  II. Κατά την είσοδο στην Πράξη, δηλαδή κατά την 1η ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής

  III. Την πρώτη ημέρα της θεωρητικής κατάρτισης   

  IV. Κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης πρακτικής άσκησης. 

   

  Ειδικότερα:

  O ωφελούμενος θα πρέπει να αποστείλει στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

  μέχρι και μια μέρα πριν την 1η ατομική συνεδρία συμβουλευτικής, Βεβαίωση διαστήματος ανεργίας στην οποία φαίνεται η έναρξη της ισχύουσας ανεργίας μέχρι και την ημέρα έκδοσής της η οποία θα έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συμβουλευτικής. 

  μέχρι και μια μέρα πριν την 1η ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, Βεβαίωση διαστήματος ανεργίας στην οποία φαίνεται η έναρξη της ισχύουσας ανεργίας μέχρι και την ημέρα έκδοσής της η οποία θα έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης ημέρας θεωρητικής κατάρτισης. 

  μέχρι και μια μέρα πριν την 1η ημέρα πρακτικής άσκησης, Βεβαίωση διαστήματος ανεργίας στην οποία φαίνεται η έναρξη της ισχύουσας ανεργίας μέχρι και την ημέρα έκδοσής της η οποία θα έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης ημέρας πρακτικής άσκησης. 

Κριτήρια Μοριοδότησης

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα μοριοδοτηθούν με βάσει τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
 3. Εκπαιδευτικό επίπεδο

H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 70 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω:

Κριτήρια Μοριοδότησης

Α/Α

Κριτήριο Επιλογής

Ανάλυση
Κριτηρίου Επιλογής

Μοριοδότηση Κριτηρίου Επιλογής

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(μέγιστος βαθμός: 40 μόρια)

 

Από 0-4 μήνες

3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 12 μόρια

Από 5 μήνες έως 12 μήνες

 

12 μόρια + 2 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα ανεργίας έως το 12ο, με μέγιστο βαθμό τα 28 μόρια.

Από 13 μήνες και άνω

28 μόρια + 1 μόριο ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον 13ο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 40 μόρια.

2

Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό

(του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο έχουν υποβληθεί δηλώσεις).
(μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)*

0-12.000 €

Τα μόρια υπολογίζονται σύμφωνα τον μαθηματικό τύπο:

[15-(Ε/1500)]

Όπου Ε το συνολικό εισόδημα

12.000,01-18.000 €

Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο:

(18000-Ε)/1000
Όπου Ε το συνολικό εισόδημα

18.000,01 € και άνω

0

3

Εκπαιδευτικό επίπεδο (μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)

Απόφοιτος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

15

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

10

Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

5

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΟΛΟΓΗΣ

Μέγιστη Βαθμολογία:70

Για τη μοριοδότηση της ανεργίας υπολογίζεται ως καταληκτική ημερομηνία του χρόνου ανεργίας η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο (ανεργία). Αν και σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζεται ισοβαθμία τότε προηγούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής στην πράξη (χρόνος υποβολής αίτησης).

Footer Image