Εισαγωγή

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (εφεξής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, παρέχει στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως κύριος δικαιούχος, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» (κωδικός ΟΠΣ 5067215), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ.: 2735/10.11.2021 Απόφαση Ένταξης της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και την με αρ. πρωτ. οικ.1034/29.04.2022 1η τροποποίηση της.  Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης υλοποιείται με ευθύνη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από εξωτερικό ανάδοχο το Υποέργο 1 «Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων».

Αντικείμενο του είναι η υλοποίηση σειράς ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για 600 ανέργους, περιλαμβανομένων των νέων πτυχιούχων και των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση σε εκείνους οι οποίοι είναι χαμηλής εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 300 ώρες και θα υλοποιηθούν από εξωτερικό Ανάδοχο. Ειδικότερα η θεωρητική κατάρτιση θα έχει διάρκεια 150 ώρες, και η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις θα έχει συνολική διάρκεια 150 ώρες. Η θεωρητική κατάρτιση με την ολοκλήρωση της θα οδηγεί σε πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων.

Η υλοποίηση των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης θα καλύψει το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η παρούσα Πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους άνεργους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το έργο της παρούσας Πρόσκλησης, διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:

  • την με αριθμ. 2735/10.11.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», την με αρ. πρωτ. οικ.1034/29.04.2022 1η  τροποποίηση αυτής καθώς και την Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της,
  • το με Αριθ. Πρωτ.: 79732/27.07.2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ),
  • τον ν. 4921/2022 (ΦΕΚ Α/75/18.04.2022) «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»,
  • την υπ’ αριθμ. 82759/30.08.2022 ΚΥΑ «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε).
  • τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
  • την υπ’ αριθμ. 1.8.iv/16.11.2022 Απόφαση ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης,
Footer Image