Συλλογή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Α. Συμπλήρωση της αίτησης

Η διαδικασία συμπλήρωσης - υποβολής της αίτησης συμμετοχής και ανάρτησης δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής ιστοσελίδας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ionia.imegsevee.gr/.

Με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και την καταχώρηση της από τον υποψήφιο ωφελούμενο, η αίτηση λαμβάνει Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) ο οποίος αποστέλλεται αυτόματα στο e-mail που έχει δηλώσει ο υποψηφίος ωφελούμενος στην αίτηση του.

 Ο υποψήφιος ωφελούμενος έχει την δυνατότητα να επανέλθει αργότερα μία ή περισσότερες φορές για να επεξεργαστεί τα στοιχεία της αίτησης, εάν χρειαστεί, καθώς και να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγράφα (βλέπε παρακάτω σημείο 8.1.Β).

Η διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης συμμετοχής και των δικαιολογητικών θα είναι ανοικτή καθ’ όλη την διάρκεια υποβολής αιτήσεων και μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

Η αίτηση θεωρειται οριστικώς υποβληθείσα όταν έχουν επισυναφθεί και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν δεν επισυναφθούν τα δικαιολογητικά δεν είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης. Επίσης μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση της.  

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για την ανάρτηση ευανάγνωστων και χωρίς ελαττώματα δικαιολογητικών εγγράφων καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης ή συμπλήρωσης τους μετά την υποβολή της αίτησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής και έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα με σειρά προτίμησης, (όχι ως υποχρεωτικό πεδίο, αλλά ως δυνητικό πεδίο στην αίτηση), από αυτά που προσφέρονται στην Περιφερειακή Ενότητα επιλογής του, πλην όμως θα συμμετάσχει σε ένα μόνο από αυτά.

Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του υποψηφίου σε συνδυασμό με τις εκροές της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης αλλά και  με την γεωγραφική κατανομή των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

Ο ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής και  χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. 

Για όσους υποψηφίους αδυνατούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πάντα υποβολής της, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, με τις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (βλ. § 11).

 

Β. Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή .pdf/.jpg/.png) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων που απαιτούνται ανά περίπτωση προς απόδειξη/επιβεβαίωση των αναγραφομένων του/της υποψηφίου/ας στην αίτηση συμμετοχής είναι τα εξής:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφετε:

  Α.Φ.Μ,

  Α.Μ.Κ.Α,

  Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή (όπως ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα).

 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι:
  • δεν έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης επιλογής ωφελουμένων της εν λόγω Πράξης.
  • τα προσκομιζόμεναέγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτότυπων.

Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εκδίδεται είτε μέσω gov.gr είτε μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αν ο Δήμος της μόνιμης κατοικίας δεν έχει ενταχθεί στο gov.gr.

 

Για την απόδειξη της ανεργίας:

Ο υποψήφιος ωφελούμενος θα πρέπει να επισυνάψει βεβαίωση ανεργίας την οποία μπορεί να εκδώσει, είτε από το portal της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) με την χρήση των προσωπικών κωδικών του, είτε μέσω του gov.gr.

Στην βεβαίωση ανεργίας θα πρέπει να αποτυπώνεται το χρονικό διάστημα ανεργίας από την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο έως την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης.  

Για την απόδειξη του συνολικού εισοδήματος (ατομικό ή οικογενειακό)

Ο ωφελούμενος θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος (ατομικό ή οικογενειακό) του φορολογικού έτους 2021.

Το αντιγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εκδίδεται μέσω του TAXISNET με την χρήση προσωπικών κωδικών.

Για την απόδειξη του εκπαιδευτικού επιπέδου

Ο ωφελούμενος θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο τίτλου σπουδών (υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επίσης στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή θα πρέπει υποχρεωτικώς για να γίνει δεκτός να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

 

Επισήμανση:

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα τηρηθούν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων αρχίζει στις 21 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59:59.

Για την ένταξή τους στο μητρώο ωφελούμενων, ΜΟΝΟ οι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους υποψηφίους ωφελούμενους που αδυνατούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής (βλ. Παράγραφο 11 της παρούσας).

Έλεγχος Αιτήσεων/Δικαιολογητικών και Μοριοδότηση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες:

α) Έλεγχος των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκειμένου και για την επαλήθευση των αναγραφόμενων στοιχείων στις αιτήσεις με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Στο στάδιο αυτό διαχωρίζονται οι αιτήσεις που δεν είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 6 της παρούσας και για τις οποίες δεν θα ακολουθήσει η διαδικασία μοριοδότησης.

β) Ακολουθεί η αξιολόγηση/μοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων εκείνων που πληρούν δικαίωμα συμμετοχής. Η μοριοδότηση τους γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της παραγράφου 7 της παρούσας.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο (ανεργία). Αν και σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζεται ισοβαθμία τότε προηγούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής στην πράξη.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

 

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης

Βάσει της συνολικής βαθμολογίας που θα προκύψει από την προηγούμενη διαδικασία θα διαμορφωθεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ένας προσωρινός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης των επιτυχόντων ωφελούμενων.

Επίσης, συγκροτείται και πίνακας των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, στον οποίο θα αναγράφεται η αιτιολόγηση της απόρριψης της αίτησης του υποψηφίου.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ των αιτήσεων των υποψηφίων και την μοριοδοτήση τους.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ειδική ιστοσελίδα https://ionia.imegsevee.gr/.

 

Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων

Κατόπιν της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα https://ionia.imegsevee.gr/.

Οι γραπτές ενστάσεις αποστέλλονται:

και τίθενται αμελλητί ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η Επιτροπή Ενστάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την άσκησή των ενστάσεων, εξετάζοντας τυπικά (εμπρόθεσμο) και ουσιαστικά (βάσιμο) την ένσταση εισηγείται προς το ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ή προς τον Πρόεδρο ΔΣ ή Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο ΔΣ (σε συνέχεια εξουσιοδότησης τους), για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης.

Σε συνέχεια απόφασης επι της ένστασης των ως άνω αποφασίζοντων οργάνων οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης τους στο e-mail που δήλωσαν στην αίτηση τους.

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωφελουμένων

 1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patra@imegsevee.gr
 2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ioannina@imegsevee.gr

Μετά την αξιολόγηση των τυχών ενστάσεων συγκροτείται πλέον ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων και Απορριφθέντων σε επίπεδο Περιφέρειακής Ενότητας

Οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα https://ionia.imegsevee.gr/.

Σημειώνεται ότι στους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης Επιτυχόντων θα αναγράφεται εκτός από τον ΚΑΥΑΣ της αίτησης των ωφελουμένων και η μοριοδοτήση τους.

Μετά τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα κατάταξης ωφελούμενων, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναλαμβάνει την ενημέρωση των επιτυχόντων ως προς την επιβεβαίωση συμμετοχής τους σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παραδίδει τους πίνακες επιτυχόντων στον Ανάδοχο Κατάρτισης του Υποέργου 1 για να προβεί στις ενέργειες συγκρότησης τμημάτων και υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής θα εφαρμοστεί ρητά η αρχή της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας όπως ορίζεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

Footer Image