Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Πινάκων Κατάταξης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 16194/03.01.2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στ’ κύκλος).

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 16194/03.01.2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής ανέργων σε δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων - απορριφθέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (στ’ κύκλος αιτήσεων).

Δείτε τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων εδώ

Footer Image