Ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων - Απορριφθέντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.15211/21.12.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α' κύκλος).

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 15211/21-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής ανέργων σε δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και σε συνέχεια αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας καθώς και τον προσωρινό πίνακα απορριφθέντων υποψηφίων, ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Oι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων. 

Για τους υποψηφίους ωφελούμενους μόνιμους κατοίκους των ΠΕ Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης η ένσταση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση patra@imegsevee.gr

Για τους υποψηφίους ωφελούμενους μόνιμους κατοίκους των ΠΕ Λευκάδας και Κέρκυρας η ένσταση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ioannina@imegsevee.gr

Δείτε τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων εδώ

Footer Image